สำนักกีฬา,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
SPORTS OFFICE,RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
ปณิธาน : ส่งเสริมพลานามัย ใส่ใจสังคม ชื่นชมบริการ
ปรัชญา : ให้ความรู้ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาคน

  Asean Economics Community
AEC คือ คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก               AEC คือ อะไร อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4/2540 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2540 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักกีฬา พ.ศ. 2540 โดยอาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 14 (1) (5) และ(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2540 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2539 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเป็นประจำทุกปีนั้น มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งในด้านของนักกีฬา สถาบันการศึกษา ตลอดจนการประสานงานและการจัดการ เป็นต้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้ ทบวงมหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ บริหารและพัฒนากิจกรรมกีฬา ตามความเหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย ควรมีสำนักกีฬาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติด้านอัตราบุคลากร งบประมาณ โครงสร้างหน่วยงานตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นต้น และกอปรกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2533 และครั้งที่ 24 ในปี พ.ศ.2540 ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ในด้านการจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข ได้มีวิสัยทัศน์ ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับกีฬา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย การจัดตั้งสำนักกีฬาและในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2540 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักกีฬา สำนักกีฬามีสถานที่ทำการชั่วคราว ณ ตึก AD 3 ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่ตึกสำนักกีฬา เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ วินิจฉัยสั่งการ การใช้สนามกีฬา และภูมิทัศน์โดยรอบสนามกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในด้านสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนากีฬาในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อการแข่งขันโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อันจะส่งผลถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
สนามกีฬา ให้บริการ
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิม เนเซี่ยม2,ยิม เนเซี่ยม3,ยิม เนเซี่ยม4,สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1 02-310-8302

ฝ้ายคำ ฟิตเนส
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 21.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. 02-310-8305 : สถานที่ตั้ง อาคารสำนักกีฬา ชั้น2
เรือนนวด สุพรรณิการ์
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 0-2310-8893 : สถานที่ตั้ง ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม

   Download
1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่ 1)
2.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)
3.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1)(แบบ ป.ม.ร.2)
4.ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2)(แบบ ป.ม.ร.3)
5.หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รอบการประเมินที่ 1)
6.ข้อตกลงแบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติราชการ(สมรรถนะ)

282 Ramkhamheang Rd.,Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel.02 310 8892 ,Fax:02 310 8304
http://www.sport.ru.ac.th