Asean Economics Community
AEC คือ คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก               AEC คือ อะไร อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง"การดูแลสุขภาพด้วยหลัก ๓ อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)" ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ ๒ ชั้น ๑๒ พบกับวิทยากร อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย ,ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอิสระ นักจัดรายการวิทยุและโทรศัทน์ด้านอาหารและโภชนาการ *สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการการกีฬา สำนักกีฬา โทร.๐ ๒๓๑๐ ๘๘๙๒ ต่อ ๑๓๓ รับจำนวนเพียง ๒๐๐ ท่าน จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ *

สำนักกีฬา ยินต้อนรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการศึกษาภายใน
๑. อาจารย์ ดร.เกษม ชูรัตน์ ประธานกรรมการ
๒. นายวีรชัน พันธุ์นรา กรรมการ กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ผลการประเมินตามเกณฑ์การดำเินินงานได้คะแนนเฉลี่ยรวม๔.๗๑ การดำเินินงานระดับ ดีมาก

ข่าว
ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มสำนักกีฬา
SPORTS OFFICE
สนามกีฬา ให้บริการ
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิม เนเซี่ยม2 ,ยิม เนเซี่ยม3,ยิม เนเซี่ยม4,สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1 0-2310-8302

ฝ้ายคำ ฟิตเนส ยินดีต้อนรับสู่ ฝ้ายคำ ฟิสเนส clike
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 21.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. 0-2310-8305 : สถานที่ตั้ง อาคารสำนักกีฬา ชั้น2
เรือนนวด สุพรรณิการ์
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 0-2310-8893 : สถานที่ตั้ง ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม


องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่

  คู่มือการหาพัสดุ พ.ศ. 2560
  คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง

ประชาสัมพันธ์ : ชมรมเทเบิลเทนนิส บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตามบันทึกข้อความ ที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ชมรมเทเบิลเทนนิส บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับทราบโดย อธิการบดีแล้วนั้น ชมรมฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.pingpong.ru.ac.th เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการต่าง ๆ ของชมรมฯ

 

       
    กีฬาบุคลากร ประจำปี
มหาวิทายลัยรามคำแหง
    หัวหมากสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โครงการเพื่อสุขภาพ
สำนักกีฬา
  สุพรรณิการ์เกมส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ฝ่ายการกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักกีฬา
     
   Download
1.โลโก้สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบล่าสุด [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
2.สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
3.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสังเขป [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
4.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง "สุพรรณิการ์ เกมส์" [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
5.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬา หัวหมากสัมพันธ์ [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
6.ฟอร์น ไทยสาระบรรณ